Reglament intern del Futbol Base

Quan un jugador/a fitxa pel TERRASSA FC es compromet a:

Article 1 – Normes generals

 • 1.1 – Es recomana als jugadors/es lesionats, expulsats i no convocats que assisteixin als par-tits que es disputin fora de casa. Als partits de casa l'assistència és obligatòria, que-daran concentrats 15 minuts abans del partit.
 • 1.2 – Cal respectar i obeir a tots els entrenadors/es, delegats i massatgistes així com als res-ponsables del club.
 • 1.3 – No s'autoritzarà anar a provar a altres equips enmig de la competició, ni tampoc es do-narà la baixa a cap jugador/ra fins que no acabi la competició, a no ser que la direcció esportiva ho estimi oportú.
 • 1.4 – No es donarà la baixa a un/a jugador/a que tingui mala conducta envers el club.
 • 1.5 – Està totalment prohibit jugar a futbol, futbol-sala o a alguna altra activitat esportiva tant de competició o no, sense l'autorització de la direcció esportiva.
 • 1.6 – S'han de respectar totes les instal·lacions, tant als entrenaments com als partits, ja sigui a les instal·lacions del Terrassa FC o d'un altre club. El comportament del jugador del Terrassa FC ha de ser correcte i que no perjudiqui la imatge del jugador/a i la del club.
 • 1.7 – No es permeten de cap manera ni insults, ni bromes de mal gust, ni les agressions físi-ques i/o psíquiques, en qualsevol cas que pugui alterar el bon ambient de l'equip o del club.
 • 1.8 – Els jugadors/es queden compromesos a entrenar i/o jugar tots els partits amb l'equip que la coordinació determini, tant de competició, amistosos, etc. des de l'inici de la pretemporada i fins al 30 de juny.
 • 1.9 – Cada dia, en arribar al camp i en marxar-ne, els jugadors/es saludaran i donaran la mà a l'entrenador/a, 2n entrenador, delegat i altres responsables del club.
 • 1.10 – És obligatori dutxar-se després de cada partit o entrenament, i portar tovallola, xampú i sabatilles de bany.
 • 1.11 – És obligatori informar a l'oficina del Futbol Base de qualsevol canvi de domicili i telè-fon.
 • 1.12 – El jugador/a del Terrassa FC ha de seguir una alimentació sana i equilibrada amb les re-comanacions que dóna el nostre dietista, abans i després de cada partit, que estan pen-jades a la pàgina web del Club.

Article 2 – Els vestidors, entrenaments i partits

 • 2.1 – Cal presentar-se amb qualsevol temps atmosfèric, els dies i hores indicats per l'entrena-dor/a, als ntrenaments, excepte els equips de l'Escola. El jugador/a que per causa de força major no pugui assistir a un entrenament, o a una altra citació de l'entrenador/a o del club, haurà d'avisar OBLIGATÒRIAMENT, a ell, al delegat, o al coordinador, amb suficient antelació, una hora com a mínim. En cas de no poder assistir a un entrena-ment per algun examen o problema, cal avisar l'entrenador i/o el Coordinador.
 • 2.2 – En cas de força major, i quan així ho consideri el Coordinador i/o la Direcció Esportiva, podrà suspendre's l'entrenament.
 • 2.3 – És obligatori, en els entrenaments portar l'equipació oficial del club: samarreta, panta-lons, mitgetes, canyelleres, botes i dessuadora segons l'època de l'any. No es permet portar-ne d'altres colors ni equipatges d'altres clubs.
 • 2.4 – Durant la sessió de entrenament, i els partits, el jugador/a no ha de dur rellotge, arra-cades, pírcings, polseres o cadenes que pugin danyar a ell mateix o a un company/a.
 • 2.5 – Si un jugador/a és expulsat d'un entrenament per mala conducta, no marxarà de la ins-tal·lació fins que la direcció esportiva amb la coordinació prenguin mesures segons cre-guin oportú.
 • 2.6 – Els jugador/a ha de signar el full de convocatòria l'últim dia d'entrenament de la set-mana. El jugador/a que no el signi quedarà exclòs de la convocatòria. S'entén que no sap que va convocat, excepte que parli amb l'entrenador. El jugador/a que no pugui anar a l'últim dia d'entrenament de la setmana, té l'obligació de trucar l'entrenador/a, coordinador o director esportiu per saber l'hora i el lloc de la convocatòria.
 • 2.7 – Les convocatòries a camp contrari es faran al lloc on es juga el partit, el jugador/a s'hau-rà de presentar al camp de futbol. Si en algun cas el jugador/a arriba tard, ha d'anar a trobar l'entrenador/a i presentar-s'hi.
 • 2.8 – Durant el partit els jugadors/es de la banqueta no poden estar sense samarreta. Cap jugador/a pot treure's la samarreta abans d'arribar als vestidors tant a la mitja part com al final del partit.
 • 2.9 – Dins el terreny de joc és on es posa més en evidència el caràcter i l'educació del juga-dor/a, com també el coneixement de les regles del joc. S'HA DE RESPECTAR, sobretot l'autoritat de l'àrbitre i els JUTGES DE LÍNIA.
 • 2.10 – El jugador/a té prohibit protestar o fer qualsevol reclamació a les decisions de l'àrbitre, abans, durant o al final del partit. L'única persona autoritzada és l'entrenador/a sempre que ho faci amb respecte i educació.
 • 2.11 – El jugador/a que durant un partit sigui expulsat per l'àrbitre, a més de la sanció Federa-tiva que se li imposi, pot ser sancionat pel club, segons les circumstàncies de l'expulsió (insults, agressions a l'àrbitre, líniers, o altres jugadors/es). Mai en jugades en què es disputi la pilota dins les normes de joc.
 • 2.12 – Serà severament castigada tota discussió, acarament o gesticulacions molestes cap a un /a company/a o un adversari, durant els partits o durant els entrenaments. També se-ran sancionades les recriminacions desconsiderades a companys/es per jugades que no surtin bé. Això dóna molt mala imatge, tant al club com als mateixos jugadors /es.
 • 2.13 – El jugador/a ha d'acceptar amb respecte el consell de l'entrenador/a i del capità de l'e-quip, seguir-ne les instruccions i reconèixer-ne l'autoritat en tot moment del partit i en qualsevol altra situació.
 • 2.14 – El jugador/a, durant els partits, no farà mai cas de les indicacions esportives que des de la banda li facin arribar els pares, amics, coneguts o d'altres persones externes al cos tècnic. En cas de fer-ho, el jugador/a serà automàticament substituït, sigui partit oficial o amistós.
 • 2.15 – Quan un jugador/a sigui canviat durant un partit, queda a disposició de l'entrenador/a per anar a dutxar-se o quedar-se a la banqueta i s'hi quedarà fins a la finalització del partit.
 • 2.16 – S'ha de donar la mà a l'àrbitre i als auxiliars en ser substituït o en acabar-se el partit.

Article 3 – Obligacions dels pares i de les mares

 • 3.1 – No donarà mai instruccions o indicacions des de la banda als jugadors/es, ni criticarà la tasca de l'entrenador/a. (desacreditem l'entrenador/a i confonem els nostres fills).
 • 3.2 – No increparà l'àrbitre. (l'únic que aconseguirà serà que el seu fill/a o jugadors/es es po-sin més nerviosos).
 • 3.3 – No cridarà l'entrenador/a siguin quines siguin les decisions que prengui.
 • 3.4 – Inculcarà al seu fill l'espirit de sacrifici, de companyonia, il·lusió i respecte a l'àrbitre i als contraris.
 • 3.5 – Els pares mai demanaran explicacions a l'entrenador/a perquè el seu fill/a juga més o menys minuts o si juga en una posició o una altra, ha de ser el jugador/a qui parli amb l'entrenador/a.
 • 3.6 – Els pares han de dirigir-se al Coordinador si tenen qualsevol problema en l'àmbit espor-tiu o personal, del seu fill/a amb l'entrenador/a, tot sigui per millorar o mirar de solu-cionar-ho.
 • 3.7 – Qualsevol incompliment d'aquestes recomanacions, pot ser motiu d'estudi de sanció per part de la Comissió Disciplinària de la Junta Executiva del Club.

Article 4 – Lesions i malalties

 • 4.1 – Quan es pateix una lesió, si la mobilitat i el metge o el fisioterapeuta ho indiquen, el ju-gador/a s'ha de presentar obligatòriament el següent dia d'entrenament i comentar-ne l'evolució amb el Coordinador. Aquest, d'acord amb la prescripció facultativa o del massatgista, dirà si pot entrenar o no.
 • 4.3 – Ni el club ni la Federació es faran càrrec de les despeses ocasionades per l'assistència dels jugadors/es lesionats, que siguin atesos per altres centres sanitaris que no siguin els concertats per la Federació.
 • 4.4 – Els centres concertats són els següents:
  • Mútua de Terrassa
  • Centre Mèdic Terrassa
  • Mutualitat de futbolistes de Barcelona

Article 5 – Compromís de permanència

 • 5.1 – En el moment que un jugador/a firma la fitxa per jugar, assumeix un compromís de per-manència amb el Club que no pot trencar unilateralment, en qualsevol cas haurà de demanar reunió amb la Direcció Esportiva i parlar-ne.

PATROCINADORS PRINCIPALS

FCV TERRASSA opt .   INNOVAHABITATGES TERRASSA opt .   OMNIABOOKS TERRASSA opt     DR MONTANE opt 

 

LAZARO ELEVADORS opt  .   INMOCLAVALL opt .     CALVENTE opt

 

CEREZO opt .     XIPPOLLO TERRASSA opt.      FERMASA opt.      ASFALTOSBARCINO TERRASSA opt

 

SPONSORS OFICIALS         .     .    .     .   

BENITOSPORTS TERRASSA opt .   NIKE TERRASSA opt     BRUC opt

 

 .   CRIMAR opt .   UNANIME opt .    FORDCOVESA TERRASSA opt

PARTNERS

 .     .    CENTRE MÈDIC opt .    MAXIMER opt     FUPAR opt.    IUNIVERS opt .     

 

BONAREA opt     VALLÈSCOLORS opt .    TALLERSCANPALET opt     GRAPHICPAINT opt

 

ALTEUAIRE opt .    LHIPICA TERRASSA opt .     PETRONIEVES TERRASSA opt.    KOMPE opt


importphones opt.    JUST FOR FUN opt.    PPLANETAANIMAL opt

© 2020 - Terrassa FC Designed by: Icònica | Powered by: Intuix

© 2020 - Terrassa FC

Designed by: Icònica | Powered by: Intuix